Servicevilkår

Status: 02.01.2023

1. Anvendelsesområde
1.1. Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") af BioMaderas GmbH (i det følgende "Sælger"), gælder for alle kontrakter, som en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunden") indgår med Sælgeren vedrørende de oplysninger, som Sælger har givet i sin onlineShop viste varer og/eller tjenester. Optagelsen af ​​kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.
1.2. Disse generelle vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for køb af værdibeviser, medmindre andet er udtrykkeligt reguleret.
1.3. En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et interessentskab med retlig handleevne, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

2. konklusion
2.1. Den onlineShop Sælgerens produktbeskrivelser repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.
2.2. Kunden kan bruge tilbuddet i onlineShop indsende sælgers integrerede online ordreformular. Efter at have lagt de valgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til de varer og/eller ydelser, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan endvidere afgive tilbuddet til sælger via telefon, fax, e-mail eller post.
2.3. Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e -mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
- ved at bede kunden om at betale efter at have lagt sin ordre.
Hvis der er flere af ovenstående alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer indtræffer først. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af ​​den femte dag efter afsendelsen af ​​tilbuddet.
2.5. Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af ​​sælger og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) sammen med disse Generelle vilkår og betingelser efter bestillingen er afsendt. Desuden arkiveres kontraktteksten på sælgers hjemmeside og kan kaldes gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de relevante logindata, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i onlineShop af sælger har oprettet.
2.6. Inden den bindende afgivelse af ordren via sælgers online ordreformular, kan kunden løbende rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner. Derudover vises alle indtastninger igen i et bekræftelsesvindue forud for den bindende afgivelse af ordren og kan også rettes der ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner.
2.7. Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.
2.8. Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af ​​denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3. Tilbagetrækning
3.1. Som udgangspunkt har forbrugerne ret til fortrydelsesret.
3.2. Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.
3.3. Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører et medlemsland af Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

4. Priser og betaling
4.1. Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.
4.2. Basispriser beregnes efter de sædvanlige markedsenheder. Kvadratmeterprisen for parket er beregnet ud fra det synlige slidlag efter montering. Kvadratmeterprisen for dæk er beregnet inklusive den professionelle og anbefalede fugebredde.
4.3. Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælger ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse omfatter for eksempel omkostninger til pengeoverførsler fra banker (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.
4.4. Forskellige betalingsmuligheder er tilgængelige for kunden, som kan findes på nettetShop angivet af sælger.
4.5. Såfremt der er aftalt forudbetaling, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten.
4.6. Ved betaling med en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), underlagt PayPals brugsbetingelser, som kan ses på https://www.paypal.com/mppe-uapps/web, hvis kunden ikke har en PayPal-bruger. konto - underlagt betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.7. Vælger du betalingsmetoden acontokøb via BillSAFE, forfalder købsprisen efter varerne er leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag til PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (herefter "PayPal") som operatør af betalingstjenesten BillSAFE. Betalingsmetoden for køb på konto kræver en vellykket kreditkontrol af PayPal. Hvis kunden får lov til at betale a conto efter kontrol af kreditværdigheden, behandles betalingen i samarbejde med PayPal, som udbyderen overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun betale til PayPal med en gældsfrigørende effekt. Selvom betalingsmetoden køb på konto via BillSAFE er valgt, forbliver udbyderen ansvarlig for generelle kundehenvendelser, fx om varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, fortrydelseserklæringer og annulleringer eller kreditnotaer. I modsat fald er de almindelige betingelser for BillSAFE, som kunden kan ringe til og skal bekræfte under bestillingsprocessen, i denne henseende gældende. Sælger forbeholder sig retten til kun at tilbyde køb på konto betalingsmetode op til et bestemt ordrevolumen og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden i sine betalingsoplysninger på nettetShop angive en tilsvarende betalingsbegrænsning.

5. Forsendelse betingelser
5.1. Varer leveres til den af ​​kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt.
5.2. Varer, der leveres af en speditør, leveres normalt "gratis kantsten", dvs. til den offentlige kantsten tættest på leveringsadressen, forudsat at forsendelsesoplysningerne i onlineShop af sælger og med mindre andet er aftalt. Hvis længere dækbrædder sendes af en speditør, vil modtageren losse dem.
5.3. Hvis transportfirmaet sender de afsendte varer tilbage til sælger, fordi levering til kunden ikke var mulig, afholder kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret, hvis han ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han var midlertidigt forhindret i at acceptere den tilbudte ydelse, medmindre sælger havde meddelt ham ydelsen i rimelig tid i forvejen.
5.4. Hvis kunden optræder som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller anden person eller institution, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen. Optræder kunden som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer først, når varen overdrages til kunden eller en autoriseret modtager. I afvigelse herfra overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte også til kunden for forbrugerne, så snart sælger har leveret varen til speditøren, fragtmanden eller anden person eller institution, der er ansvarlig for forsendelsen, såfremt kunden har ladet speditøren, fragtføreren eller anden person eller institution, der er ansvarlig for udførelsen og sælgelsen af ​​denne person, ikke tidligere har givet kunden eller institutionen, som har ansvaret for at udføre og sælge denne person.
5.5. Sælger forbeholder sig retten til at træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt levering til ham selv. Dette gælder kun i det tilfælde, hvor sælger ikke er ansvarlig for den manglende levering og har indgået en konkret afdækningsforretning med leverandøren med rettidig omhu. Sælger vil bruge alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af utilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varerne, vil kunden straks blive informeret, og vederlaget tilbagebetales straks.
5.6. Ved selvafhentning meddeler sælger først kunden via e-mail, at de varer, han har bestilt, er klar til afhentning. Efter at have modtaget denne e-mail kan kunden efter samråd med sælger afhente varerne på sælgers hjemsted. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet forsendelsesomkostninger.
5.7. Værdibeviser overlades til kunden via e-mail.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1. I forhold til forbrugerne forbeholder sælger sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.
6.2. I forhold til iværksættere forbeholder sælger sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle krav fra et igangværende forretningsforhold er fuldt ud afgjort.
6.3. Hvis kunden optræder som iværksætter, er han berettiget til at videresælge de forbeholdte varer i den almindelige virksomhed. Kunden overdrager alle deraf følgende krav mod tredjemand til sælger på forhånd i størrelsesordenen af ​​den respektive fakturaværdi (inklusive moms). Denne opgave gælder, uanset om de forbeholdte varer er videresolgt uden eller efter forarbejdning. Kunden forbliver berettiget til at inddrive krav selv efter overdragelsen. Sælgers bemyndigelse til selv at inddrive kravene forbliver upåvirket. Sælger vil dog ikke inddrive fordringerne, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælger, ikke misligholder betalingen, og der ikke er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling.

7. Ansvar for mangler (garanti)
Er den købte vare defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler. Uanset dette gælder følgende:
7.1. For iværksættere
Såfremt en uvæsentlig mangel ikke begrunder ethvert mangelskrav, har sælger valget af form for efterfølgende ydelse. Hvis forældelsesfristen for mangler er et år fra risikoovergang for nye varer, er rettigheder og krav for mangler generelt udelukket for brugte varer.
7.2. For forbrugere er forældelsesfristen for reklamationer for mangler ved brugte varer et år fra levering af varen til kunden med begrænsningen i det følgende afsnit.
7.3. De ovenfor anførte ansvarsbegrænsninger og nedsættelser af forældelsesfristen gælder ikke for genstande, der ikke har været anvendt i overensstemmelse med deres sædvanlige formål for en bygning, og som har forårsaget dens mangel for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på sælgers forsætlige eller uagtsomme pligtforsømmelse eller forsætlig eller uagtsom misligholdelse af salgspligten hos en repræsentant eller grossist, der er begrundet i en repræsentant eller en grossist skade på sælgeren. slemt uagtsomt pligtbrud fra sælgers side eller baseret på et forsætligt eller groft uagtsomt pligtbrud fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder for brugeren, samt i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen
7.4. Derudover gælder det for iværksættere, at de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten efter § 478 BGB forbliver upåvirkede.
7.5. Hvis kunden optræder som handlende i henhold til § 1 HGB, er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at undersøge og give meddelelse om mangler i henhold til § 377 HGB. Såfremt kunden ikke overholder de der regulerede anmeldelsespligter, anses varerne for godkendt.
7.6. Såfremt kunden optræder som forbruger, bedes han klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen som helst betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

8. ansvar
Sælger er ansvarlig over for kunden for alle kontraktlige, kvasi-kontraktlige og lovbestemte, herunder erstatningskrav og refusion af udgifter som følger:
8.1. Sælger er fuldt ud ansvarlig for enhver juridisk grund i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred
på baggrund af et garantiløfte, medmindre andet er reguleret herom, på grund af ufravigelig ansvar som efter produktansvarsloven
8.2. Såfremt sælger uagtsomt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre ansvaret er ubegrænset i henhold til ovenstående afsnit. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten pålægger sælgeren efter sit indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og som kunden regelmæssigt kan stole på.
8.3. I øvrigt er et ansvar for sælger udelukket.
8.4. Ovenstående ansvarsregler gælder også med hensyn til sælgers ansvar for dennes stedfortrædere og juridiske repræsentanter.

9. Indløsning af salgsfremmende kuponer
9.1. Kuponer, der udstedes gratis af sælger som led i reklamekampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun bruges onlineShop af sælger og kan kun indløses i den angivne periode.
9.2. Individuelle produkter kan udelukkes fra voucher-kampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnevoucheren.
9.3. Kampagnekuponer kan kun indløses før fuldførelse af bestillingsprocessen. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
9.4. Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.
9.5. Værdien af ​​varerne skal mindst svare til beløbet for kampagnebeviset. Eventuel resterende kredit refunderes ikke af sælger.
9.6. Hvis værdien af ​​kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.
9.7. Restbeløbet for en salgsfremmende voucher udbetales hverken kontant eller renter.
9.8. Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis kunden returnerer de betalte varer helt eller delvist med kampagnebeviset inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.
9.9. Kampagnekuponen kan overdrages. Sælger kan med afskrivende virkning kontakte den respektive ejer, der har brugt kampagnebeviset i onlineShop af sælgeren indløser. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den manglende autorisation, den juridiske inhabilitet eller den manglende ret til at repræsentere den respektive ejer.

10. gældende lov
10.1. Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
10.2. Endvidere gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, som ikke tilhører et medlemsland af Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

11. Juridisk sted
Hvis kunden er en købmand, juridisk person af offentlig ret eller offentlig ret særlig fond etableret i det område af Forbundsrepublikken Tyskland, den eneste værneting for alle tvister, der opstår fra denne kontrakt er den virksomhed som sælger. Hvis kunden er etableret uden for Forbundsrepublikken Tyskland, er den virksomhed som sælger enekompetence for eventuelle tvister i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav i henhold til aftalen af ​​kundens handel eller erhvervsmæssig aktivitet kan henføres. Men i de ovennævnte tilfælde er sælgeren under alle omstændigheder berettiget til at ringe til retten på kundens forretningssted.

12. Information om online tvistbilæggelse
12.1. EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.
12.2. Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.

kundeoplysninger
Oplysninger om sælgers identitet
BioMaderas GmbH
Administrerende partnere: Catherine Körting, Christian Körting, Philip Jaeger
Rathenower Strasse 30
D-10559 Berlin

Telefon: +49 (0)30 22 45 58 93
Fax: + 49 32 121 30 33 42
E-mail: info @biomaderas.com
Handelsregister Handelsregister Berlin-Charlottenburg HRB 126186 B
Satssteuernummer: DE272236901
[Gzd_complaints]